Poskytované služby Tisk

Základní sociální poradenství

 • informování o poskytované službě
 • informování o navazujících službách
 • informování o běžně dostupných zdrojích pomoci
 • informování o možnosti spolupráce s blízkými osobami

Odborné sociální poradenství

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti-poskytování poradenství a terapie v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Klientům poskytujeme poradenství a psychoterapii, v nutných případech krizovou intervenci. Provádíme psychologická vyšetření jednotlivců, párů a rodin. V obtížných případech spolupracujeme s výhradným souhlasem klientů i s dalšími návaznými institucemi (OSPOD, okresní soudy, školská či zdravotnická zařízení atd.). Tyto komplexní odborné psychologicko-poradenské služby poskytujeme formou individuálních, párových a rodinných konzultací a intervencí.

Přehled základních typů problémů řešených v Centru

 • Osobnostní problematika (nejistota, pocity méněcennosti, tréma, pocity nedostatečnosti či opakovaného selhávání, nepřiměřené strachy, úzkosti, depresivní stavy, nejistota v mezilidských vztazích, obtíže v komunikaci s druhými, v navazování nebo ukončování vztahů, osamělost, pochybnosti o smyslu života, reakce na obtížnou životní situaci - stres, rozvod, rozchod, vážná onemocnění nebo úmrtí blízké osoby, změna nebo ztráta zaměstnání, násilí apod)
 • Partnerská a manželská problematika (odcizení ve vztahu, komunikační problémy, sexuální nesoulad, nevěra, problémy se zvládáním rozvodové a porozvodové situace, vyrovnání se s významnou změnou ve vztahu-narození dítěte, odchod dětí z domova, ztráta partnera, násilí v partnerském vztahu apod.)
 • Rodinná problematika (problémy ve vztazích mezi rodiči a dětmi, rodičovská nezkušenost, problematika dospívajících, vztah dospělých dětí ke stárnoucím rodičům, hospodaření a širší rodinné vztahy- nezaměstnanost, nespolupráce členů rodiny, bydlení / mezigenerační soužití, vztah k rodičům partnera a další příbuzenské vztahy, závažné dysfunkce a nesoudržnost rodiny- fyzické a psychické týrání / ponižování, sexuální zneužívání, rozvodové konflikty ohrožující dítě a porozvodové spory o děti, soužití v bytě po rozvodu nebo s novým partnerem, opuštění domova jedním z partnerů apod.)
 • Sociálně právní problematika (uzavření sňatku, předmanželské smlouvy, podmínky pro uzavření sňatku, rozvod manželství - podmínky rozvodu manželství, druhy rozvodu, úprava rodičovské zodpovědnosti, poskytnutí vzorů návrhů, úprava výživného manželky/la, úprava majetkoprávních poměrů, vztahy mezi rodiči a dětmi - úprava rodičovské zodpovědnosti, určení styku s dětmi, výživné, určení otcovství, možná řešení hmotné a sociální nouze, náhradní rodinná péče, jiné sociálně právní problematiky apod.).